Provincie Antwerpen zet in op welzijn Berchemse kinderen ism VZW Kras


maandag, 19 mei, 2014
Schepen Edwin De Cleyn blij met hulp Provincie Antwerpen

“Kras jeugdwerk begeleidt Berchemse kinderen met minder kansen. Dankzij de steun van de provincie Antwerpen kan Kras vanaf nu meer doen”, zegt Edwin De Cleyn, kabinetschef van de gedeputeerde van Welzijn: “Kras biedt vanaf nu ook gezinsondersteuning. Jeugdwerkers vergroten reactief (als de vraag komt) de ouderbetrokkenheid en ondersteunen ouders in hun zoektocht naar mogelijkheden m.b.t. ziekenfonds, OCMW, terugbetalingen… “

 Waarom?
 Kansarmere gezinnen missen vaak een netwerk. Kras zet zijn schouders onder het doorverwijzen van kinderen, tieners of jongeren en informeren ouders over plaats, procedure en consequenties. Bovendien worden gezinnen ook opgevolgd na doorverwijzing.

 Invoering welzijnsspecialist
 Binnen het steunpunt wordt er een jeugdwerker aangeduid als ‘welzijnsspecialist’. Deze jeugdwerker zal binnen het steunpunt fungeren als ‘aanspreekpunt’ i.v.m. welzijnscasussen.

 Kras richt zich naar de kinderen, tieners en jongeren die deelnemen aan ons aanbod. Deze doelgroep bestaat voor 75 % uit de kansarme kinderen. Op jaarbasis zetten ze 430 activiteiten op, worden 540 unieke deelnemers bereikt en zijn er 6600 deelnames aan activiteiten.
 Met dit aanbod wil Kras de deelnemers allerlei vaardigheden aanleren, nieuwe ervaringen en mogelijkheden aanbieden in de vrijetijd en hun kansen op emancipatie aan onze samenleving verhogen. Met dit project willen we jongeren specifiek ondersteunen bij hun hulpvragen.

 Samenwerkingen
 Kras krijgt hiervoor niet enkel subsidie van de provincie Antwerpen, maar werkt ook samen met een hele resem andere organisaties:
 - het 'Jongeren Advies Centrum'
 - 'Zachte kracht', een organisatie van vrijwilligers die jongeren leren omgaan met verantwoordelijkheid dmv allerlei zeilactiviteiten.
 - 'Tejo': Therapeuten voor jongeren, therapeuten die op vrijwillige basis jongeren begeleiden.
 - De 'Zorgcoördinatoren' van de Berchemse basisscholen ‘Klavertje 4’ en ‘schatkist’: zij geven advies en zullen de kinderen extra ondersteunen
 - 'Traject 2' jongeren met allerlei problemen worden gedurende 3 maanden intensief opgevolgd in de vrije tijd, school, vriendenkring.
 - 'Opvoedingswinkel', partner die advies geeft aan ouders bij opvoedingsvragen.
 - ‘Straathoekwerk Berchem’ (CAW)

 Concreet:
 “Zonder de steun van de provincie Antwperen was dit project er niet. Nu kan Kras extra uren inzetten om een jaar lang deze service waar te maken “ zegt Edwin De Cleyn. “Na een jaar volgt de evautatie.”

 Waarom de provincie hierop inzet? “Het probleem van de kansarmoede neemt toe in de provincie Antwerpen. We moeten er echt voor zorgen als samenleving dat deze grote groep kinderen, tieners en jongeren ondersteunt worden bij hun welzijnshulpvragen.” vindt Edwin De Cleyn, “Met dit project willen we ervoor zorgen dat medewerkers van hulpvragen leren herkennen en dat zo onze jongeren heel concreet en snel worden geholpen door onze medewerkers. Anderzijds vinden we het ook erg belangrijk dat onze jongeren en ouders de mogelijkheden van het ruimere welzijnsveld leren kennen om zo indien nodig zelf hulp en ondersteuning te kunnen vragen. De vele samenwerkingen trokken de provincie over de streep: dit project verdient een kans. Sinds de interne staatshervorming is impulsbeleid een kerntaak van de provincies. Kinderarmoede is een van de speciefieke aandachtspunten in het welzijnbeleid van de provincie Antwerpen”.

 Meer weten?
 Edwin De Cleyn 0479 43 00 16

 Achtergrondinformatie:


Wat is Kras?
 Begin jaren 80 werd Kinder en tienerwerking Tjif-Tjaf Posthof vzw opgericht door mensen van het Buurtwerk Posthof in Oud-Berchem. De doelstelling van de vereninging is via de vrijetijd minder en minst kansrijke kinderen, tieners en jongeren emanciperen. In heel de Stad waren er zo een 18 tal ‘Werkingen Kansarme Jeugd’. Onder impuls van de Stad Antwerpen werd er een fusie opgezet tussen de meeste van deze werkingen. Hieruit ontstond de vzw Kids, die als opdracht kreeg om kansarme kinderen in een 10 tal wijken in hun vrijetijd te ondersteunen bij hun emanciaptie in de samenleving.

Drie jaar geleden is de vzw Kids overgegaan in de vzw Kras Jeugdwerk. Op dit moment is Kras jeugdwerk actief in 6 kansarme wijken. Naast een ruime basis aanbod voor de verschillende leeftijdsgroepen wordt er sterk gefocust op het verwerven van competenties, worden er trajecten rond arbeid, welzijn en onderwijs opgezet, tevens wordt er sterk ingezet op de openbare ruimte.

 Specifiek Kras Berchem:
 - 8 vrijetijdsmomenten per week voor kinderen van 6 -25 jaar, circa 160 deelnemers
 - 3 'leren spelen' momenten in 2 basisscholen en één secundaire school per week (60 deelnemers)  

- 2 moment spelend leren in de werking (huiswerkklas en taalatelier voor anderstalige nieuwkomers, 30 deelnemers)

 - Projecten rond het openbaar domein (aanleg crossparcours, bouwspeelplaats, hanghut,...)
- Trajecten rond 'arbeid', onze jongerenwerker leidt actief werkzoekende jongeren toe naar opleiding, tewerkstelling, sollicitatietraining, enz...-

- Trajecten rond 'onderwijs': onze jongerenwerkster begeleidt tieners en jongeren met problemen omtrent onderwijs (school zoeken, stageplek zoeken, bij problemen jongere - school,...

- Trajecten omtrent 'welzijn', onze kinder-tienerwerkster helpt kinderen, tieners en jongeren en hun ouders bij eventuele welzijnsvragen.

Geografisch werkterrein
Deze aanvraag gebeurt om de werking van Kras Berchem te ondersteunen met hun project ‘Aandacht voor welzijn bij kansarme kinderen’. De werking heeft als werkterrein Oud-Berchem. Dit is het stuk van Berchem dat hoofdzakelijk ligt tussen de Singel, Grote Steenweg, Boomgaardstraat.

http://www.krasjeugdwerk.be/
Kras Berchem (Tjif-Tjaf vzw)
Patriottenstraat 62
2600 Berchem